• tlac-letakov-obrazok

Formáty a rozlíšenie tlače

Vektorová grafika označuje spôsob definovania obrazových informácií pomocou základných geometrických primitív, akými sú bod, úsečka (vektor), priamka, krivka, mnohouholník, ktoré sa dajú vyjadriť matematickými rovnicami.

Na rozdiel od vektorovej grafiky definuje rastrová grafika grafickú informáciu množinou usporiadaných farebných bodov (pixlov). Obrázok vytvorený vo vektorovej grafike sa dá exportovať do rastrovej grafiky, pričom je možné zadať akékoľvek rozlíšenie, aké bude mať rastrový obrázok.
Programy pre prácu s vektorovou grafikou:

  • CorelDraw
  • Adobe Illustrator

Rastrová grafika v počítačovej terminológii označuje spôsob uloženia grafickej informácie popisom jednotlivých bodov usporiadaných v pomyslenej mriežke. Každý bod (pixel) má v mriežke určenú svoju presnú polohu, farbu a iné parametre, napr. priehľadnosť (alfa kanál). Farba bodu (pixelu) môže byť opísaná pomocou farebného modelu, ktorý opisuje jednotlivé body miešaním základných farieb, alebo farby a jasu. Množstvo použitých bitov potrebných na opis závisí od zvolenej farebnej hĺbky. Napr. ak je použitá len čierna a biela farba, stačí pre opis farby jedného bodu jediný bit. Veľkosť obrázka tiež závisí od rozlíšenia, ktoré sa udáva v DPI (počet bodov na palec). Pre zobrazenie na monitore postačuje rozlíšenie 72 DPI, pre tlač na tlačiarni minimálne 300 DPI.
Programy s rastrovou (bitmapovou) grafikou:

  • Adobe photoshop
  • Corel Photo Paint
  • Gimp

Rozlíšenie DPI:

Čo je DPI?

Dots per inch (DPI, dpi) alebo počet bodov na palec je merná jednotka rozlíšenia používaná v počítačovej technike na vyjadrenie presnosti vstupných a výstupných zariadení napr. obrazoviek, skenerov, tlačiarní. Udáva počet vytlačiteľných (zobraziteľných, rozlíšiteľných) bodov (pixelov) v jednom riadku na jednotku dĺžky jeden palec (inch) čo je cca 2,54 cm.

V skutočnosti majú zariadenia dvojaké rozlíšenia – v horizontálnom a vertikálnom smere. Ak je uvedená len jedna hodnota dpi, je tým myslené rovnaké dpi v oboch smeroch čiže 300 dpi = 300×300 dpi. Ak sa hodnoty dpi zariadenia v horizontálnom a vertikálnom smere líšia, udáva sa dpi ako násobok napr. 600×1200 dpi.

Dpi pri tlačiarňach chápeme ako počet vytlačiteľných bodov na jednotku dĺžky jeden palec. Pre ihličkové tlačiarne (resp. monochromatické tlačiarne) je pre rovnakú kvalitu monochromatického obrázku ako farebného potrebný vyšší počet dpi. Je to dané tým, že tlačiareň vytlačí len bod jednej farby, rovnakej veľkosti a rovnakého odtieňa (jasu).

Pre vyjadrenie napr. odtieňa sivej farby musí vytlačiť viacero bodov – napr. dve čierne + jeden biely (prázdny) bod, čo na danom mieste reprezentuje odtieň 66% sivej. Laserové tlačiarne menia veľkosť bodu, čo budí dojem sivého odtieňa, alebo podobne ako pri ihličkových musia vytlačiť viacero bodov aby dosiahli odtieň. Niektoré farebné atramentové tlačiarne farby miešajú, čiže dokážu jedným bodom priamo vyjadriť daný farebný odtieň. Zároveň menia veľkosť kvapky a tým intenzitu odtieňa farby. Odtiene farieb sa dosahujú skladaním farieb cez seba, čiže v skutočnosti atramentová tlačiareň tlačí na rovnaké miesto (rovnaký bod) viackrát.

Iné farebné tlačiarne ukladajú body vedľa seba zo základných farieb R-G-B podobne, ako u monitorov. Odtieň farby jedného miesta je teda dosiahnutý viacerými bodmi základnej farebnej škály. Obvykle pre farebnú tlač stačia tri farby, pre vernejšie podanie farieb sú tlačiarne vybavené viacerými farbami – niekedy až 12. Počet dpi pre tlačiarne je teda len orientačný a nevystihuje plne kvalitu tlače. Stále však platí: čím vyššie dpi, tým vyššia kvalita tlače.

Zdroj: Wikipedia

Hodnotenie

Sorry, comments are closed for this post.